Algemene voorwaarden shop

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HUIDKLINIEK VITADERMA

Huidkliniek VitaDerma – Zandt Gezondheidscentrum – Zandstraat 59 – 3901 CK te Veenendaal

Vitaderma.huidzorg@gmail.com – www.vitaderma-huidzorg.nl – 06 220 50 454


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Huidkliniek VitaDerma zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop-, Levering- en

Betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons

op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen en te

downloaden.

1.2 Algemene voorwaarden van de koper zelf zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval

de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten

ten behoeve van Huidkliniek VitaDerma worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Huidkliniek VitaDerma ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Huidkliniek VitaDerma zijn vrijblijvend en Huidkliniek VitaDerma behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van

(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Huidkliniek VitaDerma.

Huidkliniek VitaDerma is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de

levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt

geaccepteerd, deelt Huidkliniek VitaDerma dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de

bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en

exclusief verzendkosten. Tijdens het bestelproces worden in het besteloverzicht de van toepassing

zijnde verzendkosten en de totaalprijs van de bestelling getoond, waarna de bestelling kan worden

goedgekeurd en geplaatst.

3.2 Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen

prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen moeten

betalingen zonder enige aftrek of verrekening voldaan worden. Wanneer de Koper met betrekking

tot de uitvoering van de overeenkomst op de Onderneming meent aanspraak te kunnen doen

gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

3.3 Betaling kan geschieden op een van de wijzen, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de

bestelling kunnen hierbij nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien dit laatste

het geval is, wordt dit vermeldt in de winkelwagen, alvorens de bestelling kan worden goedgekeurd

en geplaatst.

3.4 Wanneer de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen het termijn als bedoeld in lid 1 van

dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in

verzuim. De koper is over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat

uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden. Onverminderd de aan de Onderneming verder

toekomende rechten, waaronder opschorting dan wel ontbinding.

3.5 De kosten, zowel in als buiten rechten, die Huidkliniek VitaDerma maakt met betrekking tot het niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakomen van zijn verplichtingen door de Koper moeten door de Koper aan Huidkliniek VitaDerma worden vergoed. Hieronder vallen de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen Huidkliniek VitaDerma en de Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Huidkliniek VitaDerma op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.


Artikel 4. Levering

4.1 Het streven van Huidkliniek VitaDerma is om levering van een bestelling binnen 2 werkdagen na

plaatsing, dan wel betaling, in geval van betaling vooraf, te realiseren. Indien door omstandigheden

de bestelling, of een gedeelte ervan, niet binnen 30 dagen kan worden uitgevoerd, ontvangt de

koper hiervan binnen 2-3 werkdagen bericht en heeft deze in dit geval het recht de bestelling

kosteloos te annuleren. In geval dat de bestelling niet wordt geannuleerd, geeft overschrijding van

enige leveringstermijn echter geen recht op schadevergoeding.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed

zijn voor verzending aan de koper.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op

grond van enige overeenkomst aan Huidkliniek VitaDerma verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Huidkliniek VitaDerma geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Huidkliniek VitaDerma garandeert niet, dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 De koper heeft de verplichting om de geleverde goederen bij aflevering onmiddellijk te

inspecteren en de daarbij gebleken gebreken (zoals beschadiging of verkeerd geleverde goederen)

onmiddellijk schriftelijk te melden aan Huidkliniek VitaDerma.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Huidkliniek VitaDerma de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde ervan te restitueren.

7.3 Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het

recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Huidkliniek VitaDerma te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de

verpakking van het product onbeschadigd is en indien het product verzegeld is, deze verzegeling niet

is verbroken, alle service artikelen zoals samples, toilettasjes etc dienen bijgevoegd te zijn, waarbij tevens geldt, dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de koper

komen. Tevens dient de retouraavraag via mail te zijn aangevraagd en goedgekeurd. De retourzending dient teruggezonden te worden met het door Huidkliniek VitaDerma aangeleverde retournummer. Indien de retourzending aan deze eisen voldoet, wordt het door de koper aan Huidkliniek VitaDerma betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending, terugbetaald.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het

verkeer tussen de koper en Huidkliniek VitaDerma, dan wel tussen Huidkliniek VitaDerma en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Huidkliniek VitaDerma, is Huidkliniek VitaDerma niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Huidkliniek VitaDerma.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Huidkliniek VitaDerma in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Huidkliniek VitaDerma gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Huidkliniek VitaDerma kan

worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de koper aan Huidkliniek VitaDerma schriftelijk opgave doet van een adres, is Huidkliniek VitaDerma gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Huidkliniek VitaDerma schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Huidkliniek VitaDerma gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend

afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en

strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden

op grond van het feit dat Huidkliniek VitaDerma deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst

met Huidkliniek VitaDerma in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de

betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Huidkliniek VitaDerma vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

10.4 Huidkliniek VitaDerma is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Klachten

11.1 Indien de koper een klacht heeft betreffende de gesloten overeenkomst, dan wel de uitvoering

ervan, kan deze contact opnemen met Huidkliniek VitaDerma via het adres, telefoonnummer of emailadres zoals vermeld aan het begin van deze voorwaarden.

11.1a Klachten over producten niet aangekocht via de Webwinkelmodule van Huidkliniek VitaDerma

dienen rechtstreeks met de verkopende partij te worden opgenomen.

11.2 Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld. In geval een

klacht, door omstandigheden, niet binnen 30 dagen kan worden afgehandeld, ontvangt de koper

hiervan tijdig, doch uiterlijk binnen 30 dagen na melding van de klacht bericht, waarbij de koper

tevens wordt geïnformeerd over de vertragingsduur.

11.3 In geval de koper het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, kan deze het geschil, met

inachtneming van artikel 12, voorleggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 12. Toepasslijk recht

12.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, als ook op alle nadere

overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is

Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13 – wijzigingen in algemene voorwaarden

De laatste versie van de algemene voorwaarden, is altijd beschikbaar op deze pagina. Controleer

daarom met enige regelmaat deze pagina zodat je op de hoogte blijft van de meest recente versie

van de algemene voorwaarden.